Để chuẩn bị tốt nhất cho công tác tổ chức kỳ thi xác định Chuẩn đầu ra ngoại ngữ trình độ C1- theo khung tham chiếu Châu Âu cho sinh viên đại học hệ chính quy chuyên ngoại ngữ, trong các ngày 6/3, 11/3 và 16 /3/2014, Trường ĐH Ngoại ngữ đã tổ chức tập huấn cho các cán bộ lãnh đạo các khoa đào tạo, các giảng viên tham gia trực tiếp công tác giám khảo viết, nói và các cán bộ làm công tác tổ chức kỳ thi.

AUN

Trung tâm học liệu