Thực hiện công văn số 84/BV-TCHC ngày 04/8/2014 của ĐHQGHN, Hiệu trưởng đề nghị các Khoa đào tạo thông báo đến toàn thể sinh viên năm thứ nhất khóa QH.2014.F1 lịch khám sức khỏe đầu khóa học (thay đổi so với công văn số 802/ĐHNN-CTHSSV ngày 18/8/2014). Cụ thể như sau:

AUN

Trung tâm học liệu